Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:

 

Patryk Makowski

iod@comp-net.pl

 

„Istnieje możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych poza procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez Nadleśnictwo Runowo oraz przesłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres zamieszczony na stronie. W przypadku nieumieszczenia na dokumencie stosownego oświadczenia  o zapoznaniu się z prawami, a także klauzuli zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zakres umieszczonych danych wykracza poza zakres katalogu danych osobowych, do zbierania których uprawniony jest pracodawca w postepowaniu rekrutacyjnym, dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie niszczone,  co będzie potwierdzone protokołem zniszczenia z adnotacją o przyczynie zniszczenia, a wiadomości  e-mail trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych Nadleśnictwa”.