Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Zasadniczym celem gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Runowo jest zachowanie zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego.

Cel ten, uwzględniając obecny stan środowiska leśnego, jest realizowany głównie przez poprawę warunków bytowania zwierzyny.

Istotnym i niezwykle ważnym problemem gospodarki łowieckiej jest regulowanie liczebności populacji zwierząt łownych w celu minimalizacji szkód w uprawach leśnych (zgryzanie) i młodnikach (spałowanie) oraz w uprawach rolnych przylegających do lasów. Racjonalna i kompleksowa gospodarka łowiecka, obejmująca m.in. zagospodarowanie łowisk, wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i obrzeży lasu, regulację liczebności populacji i dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym, ogranicza poziom szkód wyrządzanych przez zwierzynę do rozmiarów gospodarczo znośnych. Całkowite wyeliminowanie szkód jest niemożliwe.

fot. Anna Lemańczyk

W terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa Runowo istnieje 11 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 66583 ha (w tym lasy zajmują 11293 ha, co stanowi 16,96 %). Gospodarką łowiecką w 10 obwodach łowieckich zajmują się Koła Łowieckie, natomiast na terenie 1 obwodu Nadleśnictwo Runowo prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ).

fot. Bogusław Różycki