Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

Nadleśnictwo Runowo zrealizowało inwestycję pod nazwą: Renaturyzacja rzeki Orli w obrębie Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Torfowisko Messy” oraz renowacja urządzeń wodno - melioracyjnych na użytkach zielonych”, gm. Więcbork, powiat sępoleński”

Przedsięwzięcie to zostało wykonane w ramach projektu „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Obszar inwestycji, tj. obszar Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Torfowisko-Messy" to torfowisko, na którym w okresie międzywojennym prowadzono intensywne pozyskanie torfu dla celów gospodarczych. Krótko po wojnie teren ten został zmeliorowany, czego wynikiem było obniżenie poziomu wód gruntowych, lustra wody w zbiorniku Jeziora Radońskiego (z niego bierze początek rzeka Orla) i ciekach. Nastąpiło drastyczne osuszenie terenu, w tym naturalnych wilgotnych siedlisk oraz postępujący proces murszenia gleb torfowych na terenach leśnych Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Torfowisko Messy". Niekorzystne procesy wciąż się nasilały, czego widocznym znakiem było coraz częstsze pojawianie się suchego koryta rzeki Orli. Koryto zarastało nie tylko roślinami zielnymi, bylinami, ale również krzewami i drzewami.

Przedmiotem inwestycji była renaturyzacja rzeki Orli na odcinku o długości 8 km w obrębie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Torfowisko Messy" oraz renowacja urządzeń melioracyjnych na użytkach zielonych usytuowanych wzdłuż źródłowego fragmentu rzeki Orli. W ramach zadania wykonano:
- przebudowę koryta rzeki Orli na długości 8050 m,
- budowę doprowadzalnika - rowu przerzutowego K/0 o długości – 946 m,
- odbudowę rowów melioracji szczegółowej na śródleśnych użytkach zielonych na pow. 76 ha o długości 7524 mb,
- wykonanie budowli komunikacyjnych i piętrzących (przepusty, przepusto-zastawki i stałe progi gabionowe) w liczbie 20 szt,
- umocnienie koryta na całej długości (opaską z kiszki faszynowej),
- wykonanie krótkich rowów wprowadzających wodę z rzeki do przyległych wysychających oczek wodnych.

Celem inwestycji było zatrzymanie negatywnych procesów zachodzących w ekosystemach i zbiorowiskach roślinnych ZP-K „Torfowisko Messy", w następstwie których nastąpiło przesuszenie gleb organicznych, murszenie torfu oraz niekorzystne zmiany strukturalne i jakościowe w zespołach leśnych.