Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie ustawy o lasach oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Nadleśniczy kieruje nadleśnictwem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosi za nie pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi sprawy związane z użytkowaniem lasu, hodowlą lasu, ochroną lasu i ochroną ppoż., ochroną przyrody, sprzedażą drewna i marketingiem, zagospodarowaniem turystycznym obiektów i miejsc masowego wypoczynku na terenach leśnych oraz prowadzi sprawy związane ze stanem posiadania.

Główna księgowa kieruje działem finansowo-księgowym. Nadzoruje całokształt prac z zakresu księgowości i finansów oraz odpowiada za zgodne z ustawą prowadzenie rachunkowości nadleśnictwa.

Dział finansowo - księgowy prowadzi sprawy związane z kompleksową obsługą nadleśnictwa w zakresie ewidencji finansowo - księgowej oraz dokonywaniem rozliczeń finansowych.

Dział Administracyjno-Gospodarczy i ds. pracowniczych zajmuje się realizacją zadań wynikających z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa, sprawy dotyczące remontów i inwestycji, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych, administrowania strony internetowej, strony BIP oraz Systemu Informacji Prawnych. Działem tym kieruje sekretarz, który prowadzi też zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną zajmującą się zwalczaniem wszelkich przejawów szkodnictwa leśnego, takich jak kradzieże drewna, kłusownictwo, łamanie zakazów.  Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.

Inżynier nadzoru sprawuje nadzór nad wykonywaniem czynności gospodarczych w nadleśnictwie.

Leśniczy ds. szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa prowadzi całość zagadnień związanych z gospodarką szkółkarską, nasiennictwem i selekcją.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy. Leśniczemu bezpośrednio podlega podleśniczy.

Nadleśnictwo Runowo podzielone jest na 10 leśnictw oraz prowadzi Szkółkę Leśną i Ośrodek Hodowli Zwierzyny:

 • Leśnictwo Chłopigost
 • Leśnictwo Dąbie
 • Leśnictwo Nowy Dwór
 • Leśnictwo Runowo Młyn
 • Leśnictwo Witosław
 • Leśnictwo Dąbrowice
 • Leśnictwo Drzewianowo
 • Leśnictwo Komierowo
 • Leśnictwo Świdwie
 • Leśnictwo Wąwelno
 • Szkółka Leśna Runowo Młyn
 • Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Runowo